Per què és important la gestió de residus farmacèutics?

Una gestió dels residus farmacèutics responsable i en mans qualificades garanteix el millor tractament per a productes potencialment perillosos.

Els productes farmacèutics i altres productes sanitaris estan ideats per a millorar la salut de les persones. No obstant això, a causa de les seves característiques i als seus principis actius, poden ser una amenaça, especialment una vegada es converteixen en deixalles. En aquest sentit, una gestió de residus farmacèutics adequada és essencial per a la salut dels individus i del planeta.

A Residus Cirera l’experiència ens diu que s’imposa un tractament oportú d’aquests residus per entitats i empreses autoritzades (segons dicta la regulació sobre aquest tema) per a evitar un impacte nociu bàsicament en quatre aspectes, que esmentarem a continuació.

  1. Contagis i intoxicacions

Alguns residus farmacèutics o sanitaris poden contenir organismes infecciosos; l’exemple més evident és el de les restes orgàniques de tipus sanguini o material de cures. Constitueixen, per tant, un mitjà d’expansió i contagi de malalties infeccioses que ha de controlar-se.

Les intoxicacions amb substàncies medicamentoses és un altre risc real quan uns certs residus farmacèutics s’eliminen de manera descontrolada. La manipulació o ingestió involuntària d’algunes substàncies químiques incloses en els medicaments i preparats farmacèutics, poden provocar nombrosos i importants danys i trastorns.

  1. Lesions amb objectes punxants i tallants

En les últimes dècades hem assistit a un veritable boom de materials d’un sol ús, la qual cosa en si mateix no és un problema greu si sabem tractar aquest al·luvió de residus d’una manera apropiada. Ens estem referint a elements com a agulles, fulles de bisturí, butllofes, etc.

Des del seu emmagatzematge fins a la seva eliminació final, tant els usuaris com els professionals (tant de l’àmbit sanitari i farmacèutic com els professionals del tractament de residus) estan exposats a lesions en forma de corts i punxades, amb el consegüent risc afegit d’infecció o intoxicació.

  1. Contaminació ambiental

No solament les persones sofreixen les conseqüències d’un tractament inadequat (i irresponsable, per què no dir-ho) dels residus farmacèutics; també el medi ambient pot veure’s afectat de manera greu per l’abocament incontrolat de preparats bioperillosos, restes de medicaments i nombrosos productes químics presents en la farmàcia.

Per no parlar d’altres materials aparentment més innocus, com són els anomenats “residus sanitaris no específics” (embolcalls, envasos, EPI…), que contribueixen també a la contaminació de sòls i aigües, amb un efecte nociu a mitjà i llarg termini en els ecosistemes i un impacte seriós en la qualitat de vida de l’ésser humà.

  1. “Segona mà”

L’últim dels grans riscos que minimitza una gestió de residus farmacèutics eficaç és el de la falsificació i la revenda en el mercat negre de medicaments caducats o en males condicions, per descomptat sense cap mena de prescripció ni control, amb el consegüent risc que suposa per a la salut pública.

En aquest sentit, la farmàcia juga un paper clau a l’hora de recollir els medicaments caducats que els usuaris lliuren en els establiments, i que convé marcar com a tals i inutilitzar fins i tot abans de la seva posada a la disposició de l’empresa de recollida i tractament de residus.

Si tens dubtes per a la gestió dels teus residus farmacèutics, recorda que pots contactar amb Residus Cirera!

Tens un residu difícil de gestionar?

T'ajudem!