Serveis segons tipus de residu

La màxima qualitat del reciclatge és coherent amb eficiència de costos i competitivitat

A Residus Cirera perseguim el mínim impacte ambiental, tant el nostre com el dels nostres clients. El nostre servei és personalitzat i ajustat a les necessitats i possibilitats de cada client, encarregant-nos de tot tipus de residus perillosos i no perillosos.

La nostra gran experiència al sector ens permet conèixer i estar al dia de totes les normatives que regulen la correcta gestió dels residus segons la seva composició i origen assegurant-nos que els nostres clients les compleixen de manera eficient i responsable. La nostra àmplia varietat de contenidors i camions especialitzats ens permet oferir la millor opció per ajustar al màxim el servei a la necessitat de cadascun dels nostres clients.

Ens encarreguem de la recollida, el transport i la gestió d’un ampli ventall de residus:

Residus industrials:

Els residus generats a la indústria en el procés de fabricació, de transformació, de consum… fruit de l’activitat industrial, poden ser de naturalesa molt diversa, segons el sector, des de residus no perillosos a residus tòxics. A Residus Cirera estem preparats per fer una correcta identificació dels mateixos i detectar el tractament més adequat per minimitzar l’impacte ambiental de qualsevol tipus de residu. Un cop identificats, el nostre objectiu és fomentar la separació en origen per reciclar i valoritzar el màxim possible. Més informació…

Residus comercials:

Els residus generats per l’activitat pròpia del comerç, dels serveis de restauració, dels mercats i de les oficines, així com de la resta del sector de serveis, són de composició molt variada, des de paper i cartró, vidre, plàstic, piles… En aquest tipus de negoci, recomanem disposar de contenidors específics per cada tipus de residu per a la seva posterior recuperació.

Residus de la construcció:

Els residus generats en obres d’excavació, nova construcció, reparació, remodelació, rehabilitació i demolició, inclosos els d’obra menor i reparació domiciliària els gestionem seguint la normativa estatal per reduir l’impacte ambiental i garantir el correcte tractament que contribueixi en un desenvolupament més sostenible. I no només això, amb Residus Cirera pots gestionar els residus de manera diferenciada per complir els paràmetres per a la certificació LEED.

Residus urbans:

Els residus generats en els nuclis urbans o en les seves zones d’influència, poden ser fruit de les activitats diàries d’una llar o de les activitats d’arreu del municipi. Donem el servei en la recollida porta a porta, selectiva, de voluminosos, de residu d’esporga, de fibro-ciment, o de neteja de contenidors i neteja i recollida de residus d’abocaments incontrolats. En el tractament de residus urbans, si l’usuari recicla correctament, aconseguim percentatges de reciclatge molt alts. Més informació…