Serveis segons tipus de residu

Oferim el servei de recollida, transport i gestió d’un ampli ventall de residus. Donem un servei personalitzat en tots els tipus de residus no perillosos i  residus especials.

Coneixem totes les normatives que regulen la correcta gestió dels residus segons la seva composició i origen i les complim de forma eficient i responsable. Disposem d’una amplia varietat de contenidors i camions especialitzats per oferir la millor opció a les necessitats de cada client.

Residus industrials:

Els residus generats a la indústria en el procés de fabricació, de transformació, de consum… fruit de l’activitat industrial, poden ser de naturalesa molt diversa, segons el sector, des de residus no perillosos a residus tòxics. A Residus Cirera estem preparats per fer una correcta identificació dels mateixos i detectar el tractament més adequat per minimitzar l’impacte ambiental. Més informació…

Residus comercials:

Els residus generats per l’activitat pròpia del comerç, dels serveis de restauració, dels mercats i de les oficines, així com de la resta del sector de serveis, són de composició molt variada, des de paper i cartró, vidre, plàstic, piles… En aquest tipus de negoci, recomanem disposar de contenidors específics per cada tipus de residu per a la seva posterior recuperació.

Residus de la construcció:

Els residus generats en obres d’excavació, nova construcció, reparació, remodelació, rehabilitació i demolició, inclosos els d’obra menor i reparació domiciliària els gestionem seguint la normativa estatal per reduir l’impacte ambiental i garantir el correcte tractament que contribueixi en un desenvolupament més sostenible.

Residus urbans:

Els residus generats en els nuclis urbans o en les seves zones d’influència, poden ser fruit de les activitats diàries d’una llar o de les activitats d’arreu del municipi. Donem el servei en la recollida porta a porta, selectiva, de voluminosos, de residu d’esporga, de fibro-ciment, o de neteja de contenidors i neteja i recollida de residus d’abocaments incontrolats. En el tractament de residus urbans, si l’usuari recicla correctament, aconseguim percentatges de reciclatge molt alts. Més informació…

Tractament de residus: Disposem d’un  Centre de Transferència i Condicionament de Residus on es descarreguen, es separen i es condicionen els diferents tipus de residus, per a la gestió més òptima i reduir les deixalles que van a l’abocador.