A cada tipus de residu el seu tractament i servei

Les diferents activitats econòmiques generen tipologies diverses de residus que podem classificar en quatre grans famílies:

  • Residus Industrials

  • Residus Comercials

  • Residus de la Construcció

  • Residus Urbans

Algunes empreses poden combinar més d’un tipus de residu i depenent d’alguns factors, com la mida de l’empresa, variarà el volum generat de cadascun, de vegades fins i tot el volum pot respondre a situacions canviants o segons estacionalitat com pot ser a la indústria hotelera.

A Residus Cirera, aconseguim que el nostre servei s’adapti com un guant a la necessitat exacta de cada client, de manera que sempre estan tranquils que el seu servei no està ni sobredimensionat ni es queda curt.

El nostre servei és personalitzat i ajustat a les necessitats i possibilitats de cada empresa, encarregant-nos de tota mena de residus perillosos i no perillosos.

A més, la nostra àmplia varietat de contenidors i camions especialitzats ens permet oferir la millor opció i ajustar al màxim el servei a la necessitat.

I sempre perseguim el mínim impacte ambiental, tant el nostre com el dels nostres clients. Això vol dir que constantment estem buscant vies per valoritzar el residu generat.

La nostra gran experiència al sector ens permet conèixer i estar al dia de totes les normatives que regulen la correcta gestió dels residus segons la seva composició i origen assegurant-nos que els nostres clients les compleixen de manera eficient i responsable.

Recollida, transport i gestió de residus

Els diferents tipus de residus necessiten cadascun el transport, el tractament i la gestió particular.

Residus industrials:

Són els residus generats a la indústria en el procés de fabricació, de transformació, de consum…

Es generen a partir de l’activitat industrial i poden ser de naturalesa molt diversa, segons el sector. Tenim una àmplia experiència en sectors molt especialitzats, com els residus alimentaris, químics, de cosmètica, residus del sector farmacèutic i de la distribució, el fet de conèixer tan bé aquests sectors ens permet gestionar residus de qualsevol indústria.

En aquesta família podem trobar des de residus no perillosos fins a residus tòxics. A Residus Cirera estem preparats per identificar-los correctament i proposar el tractament més adequat per minimitzar l’impacte ambiental de qualsevol mena de residu. Un cop identificats, busquem fomentar la separació en origen per reciclar i valoritzar el màxim possible.

Residus comercials:

Són els residus generats per l’activitat pròpia del comerç, dels serveis de restauració, dels mercats i de les oficines, de les grans superfícies, així com de la resta del sector de serveis, la seva composició és molt variada, des de paper i cartró, vidre, plàstic, piles …

En aquest tipus de negoci, la nostra recomanació és disposar de contenidors específics per a cada tipus de residu per a la posterior recuperació. Solen ser contenidors per a residus assimilables a urbans, que són molt fàcils de separar, emmagatzemar i gestionar.

Residus de la construcció:

Són els residus generats en obres d’excavació, nova construcció, reparació, remodelació, rehabilitació i demolició, inclosos els de menor obra i reparació domiciliària. Els gestionem segons la normativa estatal per reduir al màxim l’impacte ambiental i garantir un tractament correcte que contribueixi en un desenvolupament més sostenible. D’aquesta manera, els residus es poden gestionar de manera diferenciada per complir els paràmetres per a la certificació LEED.

Residus urbans:

Es tracta dels residus generats als nuclis urbans o a les seves zones d’influència, poden ser fruit de les activitats diàries d’una llar o de les activitats de tot el municipi. Donem el servei a la recollida porta a porta, selectiva, de voluminosos, de residu de poda, de fibro-ciment, o de neteja de contenidors i neteja i recollida de residus d’abocaments incontrolats. En el tractament d’aquest tipus de residu, si l’usuari separa correctament en origen, s’aconsegueixen percentatges de reciclatge molt alts.

La classificació de residus amb Residus Cirera és el primer pas d’un gran camí on s’aconsegueixen excel·lents resultats sense perdre de vista que la màxima qualitat del reciclatge és coherent amb eficiència de costos i competitivitat.