RD 180/2015

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA APLICACIÓN DEL RD 180/2015 A CATALUNYA

Amb l’entrada en vigor del Reial decret 180/2015 pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat les comunitats autònomes han d’establir un règim adequat de vigilància i control dels moviments de residus efectuats exclusivament dins del seu territori en el termini màxim d’un any. Aquest termini compleix el 7 de maig de 2016.

A Catalunya ja existeix un règim de control establert pel Decret 93/1999.

Per tal de mantenir la coherència i harmonització d’aquestes dues normatives vigents a Catalunya i tenint en compte que l’establert en el RD 180/2015 és d’obligat compliment, s’estableix que la documentació dels moviments de residus a l’interior de Catalunya és:

Contracte de tractament

El contracte s’ha de formalitzar previ a l’inici d’un trasllat i ha de contenir els aspectes esmentats a l’article 5 del RD: les especificacions dels residus, les condicions del trasllat i les obligacions de les parts quan es presenten incidències.

No existeix un format oficial i no s’ha de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), tot i que si ha d’estar a disposició de les administracions a efectes de vigilància i control.

Fitxa d’Acceptació (FA)

A efectes d’oposició per part de l’administració la Fitxa d’Acceptació és el document equivalent a la Notificació Prèvia de Trasllat de residus esmentada al RD 180/2015.

Es requereix Fitxa d’Acceptació en els següents supòsits:

· Residus perillosos
· Residus destinats a operacions d’eliminació
· Residus domèstics mesclats (LER 200301) destinats a valorització
· Residus destinats a instal·lacions d’incineració classificades com a valorització (R1/V61)
· Residus no perillosos destinats a operacions de valorització que la requereixin segons el Decret 93/1999.

La Fitxa d’Acceptació tindrà una vigència de 3 anys (les fitxes tramitades amb anterioritat a l’entrada en vigor del RD 180/2015 continuen vigents fins la seva caducitat).

Fulls d’acompanyament de transport: Full de Seguiment (FS), Full de Seguiment Itinerant(FI) …

A efectes de vigilància i control per part de l’administració el FS/FI és el document equivalent a Document d’Identificació esmentat al RD 180/2015.

Es requereix FS/FI en els següents supòsits:

· Tots els residus que requereixen FA
· Residus no perillosos destinats a operacions de valorització que el requereixin segons el Decret 93/1999.

El trasllat de residus no perillosos destinats a operacions de valorització que no requereixin de FS/FI segons el Decret 93/1999 pot anar acompanyat d’un albarà, una factura o qualsevol altra documentació que prevegi la legislació aplicable, com una carta de port o un document de control, sempre que reculli la informació de l’annex I del RD 180/2015.

Justificant de Recepció de Residus (JRR)

El Justificant de Recepció de Residus no pot ser considerat equivalent al Document d’Identificació esmentat al RD 180/2015 atès que no es un document que acompanya el residu durant el trasllat.

L’ús del JRR, doncs, està restringit a la recepció de residus no perillosos destinats a operacions de valorització quan així ho requereix el Decret 93/1999.

En aquest supòsit i per donar compliment a l’establert al RD 180/2015 el residus també haurà d’anar acompanyat d’un albarà, una factura o document equivalent sempre que reculli la informació de l’annex I del RD 180/2015.

La documentació necessària de control de residus dins de Catalunya es podrà consultar properament a l’apartat de Documentació Necessària que trobareu al Sistema Documental de Residus (SDR) o bé clicant directament al següent enllaç http://sdr.arc.cat/fitxes/GetDocumentacio.do