Protocol i directrius de la UE per a residus de construcció i demolició

Autor: Comissió Europea

Basant-se en el volum, els residus de construcció i demolició (RCD) són el flux de residus més gran de la UE. És per això que la Comissió Europea està introduint un nou protocol sobre construcció i demolició (CiD).

Sobre la base d’una investigació independent, la Comissió està introduint directrius no vinculants com a proposta per la indústria. Aquest Protocol s’ajusta a l’estratègia de Construcció 2020, així com a la Comunicació sobre Oportunitats d’Eficiència de Recursos en el Sector de la Construcció. També forma part de l’ambiciós i recentment adoptat paquet d’economia circular de la Comissió Europea. El seu objectiu general és augmentar la confiança en el procés de gestió de residus de construcció i demolició i la confiança en la qualitat dels materials reciclats de construcció i demolició. Això s’aconseguirà mitjançant:

  • La millora en la identificació dels residus, separació i recollida en origen.
  • La millora en la logística dels residus.
  • La millora del tractament / transformació dels residus.
  • La gestió de la qualitat. 
  • Un marc de condicions i polítiques apropiades.

Aquest protocol s’ha desenvolupat per a la seva aplicació en els 28 països de la UE i va dirigit als següents grups objectiu:

  • Professionals de la indústria: Sector de la construcció (incloses les empreses de renovació i contractistes de demolició), fabricants de productes de construcció, tractament de residus, transport i logística, així com empreses de reciclatge.
  • Administracions públiques a nivell local, regional, nacional i de la UE.
  • Organismes de certificació de qualitat per a edificis i infraestructures.
  • Clients de materials reciclats construcció i demolició.

Tallers de treball: Protocol de gestió de residus de CiD en 6 capitals de la UE

L’avaluació preliminar és una part essencial de la gestió de residus de construcció i demolició. Aquesta guia proporciona una metodologia per realitzar aquesta avaluació i ajudar les autoritats nacionals a assolir l’objectiu de la UE 2020 per al reciclatge de RCD.

Antecedents:

La gestió adequada dels residus de construcció i demolició i els materials reciclats, inclosa la correcta manipulació dels residus perillosos, pot tenir importants beneficis en termes de sostenibilitat i qualitat de vida. Però també pot proporcionar grans beneficis per a la indústria de la construcció i el reciclatge de la UE, ja que augmenta la demanda de materials reciclats de construcció i demolició.

La Directiva marc de residus 2008/98 / CE apunta que el 70% dels residus de construcció i demolició siguin reciclats per al 2020. No obstant això, amb l’excepció d’uns pocs països de la UE, només al voltant del 50% dels residus de CiD s’estan reciclant actualment. La bona notícia és que alguns països de la UE ja han desenvolupat i implementat un marc que condueix a una taxa de reciclatge de fins al 90%. De fet, hi ha moltes bones pràctiques dins i fora d’Europa de les quals aprendre.

No obstant això, un dels obstacles més comuns pel reciclatge i la reutilització dels residus de construcció i demolició a la UE és la manca de confiança en la qualitat dels materials reciclats de CiD. També hi ha incertesa sobre el risc potencial per a la salut dels treballadors que fan servir materials reciclats de CiD. Aquesta manca de confiança redueix i restringeix la demanda de materials reciclats CiD, el que inhibeix el desenvolupament d’infraestructures de reciclatge i gestió de residus CiD a la UE.

El protocol de residus de construcció i demolició inclou bones pràctiques de tota la UE que poden ser fonts d’inspiració tant per als responsables polítics com per als professionals. També inclou una descripció general de definicions i una llista de verificació per als professionals.

Aquesta iniciativa ha estat llançada per la Comissió Europea, la Direcció General de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes, però el projecte es basa en la participació activa i la contribució de la indústria i els funcionaris del govern nacional d’acord amb el principi tripartit de la iniciativa Construcció 2020.

La guia està disponible en 15 idiomes de la UE. El Protocol de residus de construcció i demolició de la UE està disponible en diversos idiomes de la UE. El resum executiu està actualment disponible en anglès.

Podeu trobar tota aquesta informació, a la pàgina web de la Comissió Europea clicant aquí.

Cal destacar la importància d’identificar els residus perillosos en origen. Per exemple, en les activitats de demolició, hauríem assegurar la seva segregació perquè no acabessin barrejats amb la resta de residus de construcció i demolició i gestionar els residus perillosos adequadament.Les principals raons d’aquesta forma d’actuar són la seguretat dels treballadors i la millora de la qualitat final dels materials susceptibles de reciclar. També es consideren raons de tipus ambiental i legal; ja que la barreja de residus perillosos amb altres tipus de residus està expressament prohibida per la legislació vigent de residus.