PMRE

Estudi de minimització de residus especials (PMRE)

El RD 952/1997 estableix l’obligatorietat de presentar un ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS ESPECIALS amb periodicitat quadriennal. L’elaboració i presentació d’aquest estudi és d’obligatori compliment per a tota empresa que generi residus especials, independentment de la quantitat generada (p.e. des d’un productor de grans quantitats de dissolvents/olis/bidons buits, fins a una empresa que només genera petites quantitats de fluorescents i piles). 

L’ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS ESPECIALS és vàlid per 4 anys. 

GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA ofereix el seu Servei d’Assessoria Mediambiental per determinar de manera gratuïta si aquests requeriments els són d’aplicació i per a elaborar i tramitar aquests informes per tal de donar compliment als requeriments de la normativa vigent. No presentar aquests informes pot implicar l’aplicació de SANCIONS per part de l’Administració.