DAE

Declaració anual d’envasos (DAE)

L’article 15 del Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, de desenvolupament i execució de la Llei 11/1997 (Llei d’envasos i de residus d’envasos) estableix que els envasadors (tota empresa que utilitzi pels seus productes qualsevol tipus d’envàs (entenent per envàs: embalatge de paper-cartró, plàstics, fusta (palets), vidre i/o peces metàl·liques) informin als òrgans competents de la comunitat autònoma on estiguin domiciliats de les quantitats i tipologies mitjançant la Declaració Anual d’Envasos (DAE). 

ABANS DEL 31 DE MARÇ s’ha de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya la DAE corresponent al 2015. 

GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA ofereix el seu Servei d’Assessoria Mediambiental per determinar de manera gratuïta si aquests requeriments els són d’aplicació i per a elaborar i tramitar aquests informes per tal de donar compliment als requeriments de la normativa vigent. No presentar aquests informes pot implicar l’aplicació de SANCIONS per part de l’Administració.