Llei 5/2017

Novetats de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

1. Cànon sobre els residus

L’aprovació de la Llei 5/2017 modifica els cànons i taxes dels residus, amb l’aplicació progressiva, de 2017 a 2020, d’un únic tipus per als residus municipals destinats a dipòsit i incineració:

Any d’aplicació

Tipus de gravamen per deposició

Tipus de gravamen per incineració

2017

30,00 euros/Tn

14,50 euros/Tn

2018

35,60 euros/Tn

17,80 euros/Tn

2019

41,30 euros/Tn

20,60 euros/Tn

2020

47,10 euros/Tn

23,60 euros/Tn


2. Obligatorietat de pagar les bosses de plàstic a tots els comerços

A partir del 31 de març es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de plàstic en comerços. Amb aquesta mesura es pretén assolir una reducció del consum de bosses de plàstic de fins el 90% a l’any 2020.

A més aquestes bosses, comporten un impacte sobre el medi i els ecosistemes marins. Es calcula que al fons de la Mediterrània hi ha uns 250 mil milions de petites peces de plàstic i 500 tones addicionals de residus de plàstic dissolts flotant per la superfície.

3. Impost sobre les emissions de COde vehicles de tracció mecànica

Seguint les recomanacions de la UE en matèria de fiscalitat verda, i tal i com preveu la Llei del canvi climàtic, es crearà un tribut que gravarà les emissions de CO2 que produeixen els cotxes, les motocicletes i els vehicles destinats al transport de mercaderies de fins a 3,5 tones, i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

Entrarà en vigor, l’1 de gener de 2018 per als vehicles i l’1 de gener de 2019 per a les motocicletes.

Consulti les Taxes de tarifes vigents:

http://residus.gencat.cat/web/.content/aux_/comunes/docs/tarifes_vigents.pdf

Cànons sobre els residus:

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/canons/

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC):

http://www.parlament.cat/document/bopc/205536.pdf

Comments are closed.