RD 180/2015

Novetats en l’aplicació del RD 180/2015 de trasllats a Catalunya

El passat 18/05/2016 l’Agència de Residus de Catalunya va publicar una nota sobre l’aplicació del RD 180/2015 que substitueix l’anterior informació facilitada. Els canvis d’interpretació que inclou aquesta nova comunicació es resumeixen en que les Fitxes d’acceptació (FA), els fulls de seguiment (FS) i els justificants de recepció de residus (JRR), només són necessaris per els residus que ja ho eren abans amb el decret 93/1999.

Per donar compliment al RD 180/2015 a Catalunya, cal considerar els següents aspectes:

– Els contractes de tractament (CT) han d’incloure tota la informació especificada a l’article 5 del RD 180/2015.

– La vigència de les fitxes d’acceptació tramitades a partir del 7 de maig de 2016, tindran una validesa de 3 anys (la validesa anterior es fixava en 5 anys).

– Els residus han d’anar acompanyats del document d’identificació (DI) o albarà, factura o carta de port que contingui la informació de l’annex I del RD 180/2015.

– Per a determinats residus és necessària la NOTIFICACIÓ PRÈVIA DEL TRASLLAT. Aquests residus són:

a ) Trasllat de residus perillosos. 
b ) Trasllat de residus destinats a eliminació. 
c ) Trasllat de residus destinats a instal·lacions d’incineració classificades com a valorització ( R1/V61 ) . 
d) Trasllat destinats a valorització de residus domèstics identificats com 200301.

La notificació pot servir per a múltiples trasllats sempre que es mantinguin les característiques, en aquest cas, màxim 3 anys.

La nova nota informativa es pot consultar al següent enllaç :

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/normativa/normativa_estatal_en_materia_de_residus/