Assessorament en l’elaboració de plans d’actuació mediambiental

Estudi, disseny i implantació de sistemes de gestió ambiental

Assessorament en Certificació/Verificació de SGA’s.

Confecció de la Declaració Anual de Residus.

Estudi I implantació de recollida selectiva.

Catalogació de residus.

Estudi de Minimització de Residus Especials (RD 952/1997).

Estudi i elaboració de plans per la correcta gestió dels residus.

Declaració anual de residus industrials.

Declaració anual d’envasos.

Pla Empresarial de Prevenció de Residus d’Envasos.

Tramitació del Permís d’Abocament.

Pla de Descontaminació Gradual.

Tramitació de la Declaració d’ús i Contaminació de l’Aigua.

Elaboració de l’IPS, Informe Preliminar de Situació (RD 9/005).

Assessorament davant l’administració.

Tramitació de permisos, declaracions i subvencions.

Formació específica per responsables de medi ambient.

Jornades mediambientals i elaboració de programes específics per cursos i seminaris.

Campanyes de formació i sensibilització.

Cursos de formació per operaris, treballadors i directius.

Disseny de fulletons, tríptics, normes.

Implantació de models de gestió ambientals municipals.

Auditories ambientals municipals.

Estudis de difusió i sensibilització ambiental.

Plans de comunicació, sensibilització ambiental.

Agendes 21: Disseny, implantació.

Plans d’acció ambiental.

Elaboració i tramitació del projecte tècnic i documentació necessària per a la legalització de l’activitat.

Close Menu