Ass_Mediambiental

Consultoria Ambiental

Els nostres serveis d'Assessorament Mediambiental

El departament d’Assessorament Mediambiental engloba serveis dedicats a l’estudi per a la millora del Consum Energètic, de Recursos Naturals i de l’impacte de la Generació de Residus. Tramitació de Declaracions de Residus, Permisos i Subvencions. I per als més exigents, calculem la Petjada de Carboni i assessorem per a reduir, compensar i aconseguir l’objectiu de petjada neutra al 2030.

David

Assessorament Mediambiental. Ex:

 • Assessorament davant l'administració.
 • Assessorament en la Certificació i Verificació de SGA (Sistema Global Harmonitzat).
 • Assessorament en l'elaboració de plans d'actuació mediambiental.
 • Elaboració de l'IPS, Informe Preliminar de Situació (RD 9/005).
 • Elaboració i tramitació del projecte tècnic i documental per a la legalització de l'activitat empresarial.
 • Estudi de Minimització de Residus Especials (RD 952/1997).
 • Estudi de viabilitat per la implantació de recollida selectiva.
 • Estudi i elaboració de plans per la correcta gestió dels residus.
 • Estudi, disseny i implantació d'Agenda 21.
 • Estudi, elaboració i implantació de sistemes de gestió ambiental.
 • Estudi, elaboració i implantació de sistemes de gestió ambientals municipals.
 • Pla de Descontaminació Gradual.
 • Pla Empresarial de Prevenció de Residus d'Envasos.
Marta

Tramitació de permisos, declaracions i subvencions. Ex:

 • Elaboració de la Declaració Anual d'Envasos .
 • Elaboració de la Declaració Anual de Residus Industrials.
 • Elaboració de la Declaració Anual de Residus.
 • Tramitació de la Catalogació de residus.
 • Tramitació de la Declaració d'ús i Contaminació de l'Aigua.
 • Tramitació del Permís d'Abocament.

Educació Mediambiental. Ex:

 • Campanyes de formació i sensibilització.
 • Cursos de formació per operaris, treballadors i directius.
 • Formació especíca per responsables de medi ambient.
 • Jornades mediambientals i elaboració de programes específics per cursos i seminaris.
 • Educació a les Escoles.
Saber Fer

Amb el càlcul de la petjada de carboni obtenim un paràmetre que
ens ajuda a prendre consciència de l’elevada quantitat de gasos
d’efecte hivernacle que emeten totes les activitats empresarials i
ens posa en situació per prendre les mesures adequades per
reduir-la i compensar-la.

Si estàs compromès amb les persones i el planeta, el nostre
departament d’assessorament mediambiental pot calcular la
Petjada de Carboni de la teva empresa o producte, assessorar-te
i acompanyar-te per posar en marxa els plans d’actuació per
reduir-la i compensar-la i tramitar la inclusió de l’estudi al
Registro Nacional de Huella de Carbono del Ministerio de
Agricultura, Alimentación i Medio ambiente.


L’objectiu d’aquest registre, és que les empreses calculin la seva
petjada de carboni i es comprometin en reduir-la i compensar-la. I
en reconeixement pel seu esforç les empreses rebran un segell
acreditatiu.